Isobaric Vapor–Liquid Equilibrium of Furfural + γ-Valerolactone at 30 kPa and Isothermal Liquid–Liquid Equilibrium of Carbon Dioxide + γ-Valerolactone + Water at 298 K